تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1378 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه ازاد واحد تحقیقات و علوم قران 
 
خارج