سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده فقه وحقوق دفتر تبلیغات 
مدیر گروه اصول الفقه 
1377/01/01 
1378/01/01 
اجرایی 
همکاری 
دفتر تبلیغات (آموزش خواهران) 
مدیر گروه علوم قرآن 
1377/01/01 
1378/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانى علوم اسلامى 
مدیر گروه آموزشى علوم قرآن وحدیث 
1378/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانى علوم اسلامى 
مدیر گروه پژوهشى علوم قرآن وحدیث 
 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان مدارس حوزه هاى خارج از کشور 
مدیر گروه کمیسیون علوم قرآن وحدیث 
1380/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
حوزه علمیه قم  
قائم مقام شوراى علمی رشته تخصصى تفسیر  
1380/04/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامى 
مدیر گروه قرآن پژوهى 
1381/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامى 
عضو هیئت علمى پژوهشى 
 
 
علمی و اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانى علوم اسلامى 
عضو هیئت علمى آموزشى 
1381/01/01 
1384/01/01 
علمی و اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامى 
معاونت امور پژوهشى دانشنامه قرآن پژوهى 
1381/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانى علوم اسلامى 
مدیریت تحصیلات تخصصى 
1378/01/01 
1381/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز فرهنگ قرآن 
عضو شوراى علمى گروه قرآن و علوم جدید 
1380/01/01 
1381/01/01 
علمی و اجرایی 
همکاری 
موسسه قرآن و علم 
مسئول موسسه 
1383/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
واحد تخصصی پاسخ به پرسش های قرآن وعلم 
مسئول 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی (ع) 
مسئول مرکز 
1384/01/01 
1385/01/01 
اجرایی 
تدریس 
مدرسه ذوالفقار اصفهان 
مدرس 
1362/01/01 
1367/01/01 
دروس حوزوی 
تدریس 
دروس حوزوی تا لمعه 
مدرس 
1376/01/01 
1377/01/01 
مدرسه امام صادق وامام هادى (ع) 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
1374/01/01 
1377/01/01 
دروس معارفی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبايى تهران 
مدرس 
1375/01/01 
1376/01/01 
دروس معارفی 
تدریس 
مركزجهانى علوم اسلامى 
مدرس 
1378/01/01 
1384/01/01 
علوم قرآن وتفسير 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتى 
مدرس 
1380/01/01 
1381/01/01 
علوم قرآن وتفسير 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
1377/01/01 
1378/01/01 
علوم قرآن وتفسير